หน้าหลัก / 

นโยบายการดูแลห้องให้กับลูกค้า

วัตถุประสงค์
เพื่อดูแลและจัดการทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพดีพร้อมสำหรับการอยู่อาศัย ปล่อยเช่า หรือปล่อยขาย สำหรับเจ้าของทรัพย์สินที่ไม่มีเวลาดูแลทรัพย์สินของตัวเอง ซึ่งเปป็นลูกค้าของบริษัท

ขอบเขตที่ให้บริการ
1. ดูแลชำระค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ค่าไฟฟ้า, ค่าน้ำ, ค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน ให้ตรงตามกำหนดแทนเจ้าของทรัพย์สิน
2. ดูแลและจัดหาช่างเพื่อตรวจสอบ ซ่อมแซมทรัพย์สิน ให้อยู่ในสภาพดี พร้อมอยู่อาศัย
3. ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆตามความต้องการของเจ้าของทรัพย์สิน
4. จัดทำรายงานบัญชีสถานะรายจ่ายต่างๆ ของทรัพย์สินให้กับเจ้าของทรัพย์สินทราบเป็นระยะ
5. อำนวยความสะดวกในการเปิดทรัพย์สินให้แก่ผู้ซื้อ หรือผู้เช่า